Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 18 2017

kedavra
4309 d70b 390
Reposted fromtfu tfu viasucznik sucznik
kedavra
kedavra
3381 f344 390
Reposted fromhalucine halucine viastrzepy strzepy
kedavra
– Co robisz w życiu? – zapytał Lucyfer. Bartek zastanawiał się nad odpowiedzią. Wreszcie zdecydował się na zdanie tyleż prawdziwe, ile efektowne: – W ostatnim czasie gniję płytko.
— I. Karpowicz, "Balladayny i romanse"
Reposted fromanks anks viaoutoflove outoflove
1899 8bb8 390
Reposted fromamatore amatore viasucznik sucznik
kedavra
5727 538f 390
Olenna 2
Reposted fromkopytq kopytq viasucznik sucznik
kedavra
5929 a9dd 390
Reposted fromkrzysk krzysk viaPoranny Poranny
kedavra
kedavra
9306 17f5 390
Łódź, nie mogę zdradzić gdzie
Reposted fromkapitandziwny kapitandziwny viasucznik sucznik
kedavra
6814 35b7 390
Reposted fromkarli2 karli2 viasucznik sucznik
kedavra
0361 36e3 390
Reposted fromczk czk viadancingwithaghost dancingwithaghost
kedavra
3325 6fad 390
Reposted fromheroes heroes viadancingwithaghost dancingwithaghost
kedavra
5764 715c 390
Reposted frombluuu bluuu
kedavra
7951 1247 390
Reposted fromarthi arthi viairmelin irmelin
kedavra
Poznawanie drugiej osoby polega na odkrywaniu świata znaczeń, jakie ona nadaje.
— Zajęcia ze Złożonych Procesów Poznawczych, temat: język

August 17 2017

kedavra
kedavra
Reposted frombluuu bluuu viastrzepy strzepy
kedavra
2541 4a6f 390
Reposted fromretaliate retaliate viastrzepy strzepy
kedavra
1709 ea10 390
Reposted fromkarahippie karahippie viastrzepy strzepy
kedavra
Wyszłabym teraz i zapaliła. I gdzieś wyjechała. I może nie wróciła.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl