Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 28 2017

5033 507e 390
Reposted fromAmericanlover Americanlover viastrzepy strzepy
5319 f7e4 390
Reposted fromsexygoodies sexygoodies viastrzepy strzepy
7336 1a07 390
Reposted fromczarnycukier czarnycukier viastrzepy strzepy
kedavra
4241 2094 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viastrzepy strzepy
kedavra
skater girls rock
Reposted fromsolomonxgrundy solomonxgrundy viastrzepy strzepy
kedavra
7964 65b9 390
Reposted fromtichga tichga viastrzepy strzepy
8367 cf0c 390
Reposted fromamatore amatore viastrzepy strzepy
kedavra
1552 4a08 390
Reposted frommrautyna mrautyna viastrzepy strzepy
kedavra
Ty się bólu nie boisz. Ty się boisz pieszczot, boisz się, bo ich nie znasz, przyjemność osłabia czujność, odwraca uwagę, ktoś mógłby się do ciebie włamać, okraść z ciebie samego, to niebezpieczne.
— Wojciech Kuczok
Reposted fromcorvax corvax viairmelin irmelin

June 27 2017

9843 f551 390
Reposted fromsexygoodies sexygoodies viaPoranny Poranny
kedavra
9987 b28c 390
Reposted fromsummerfreeze summerfreeze viaAmere Amere
kedavra
6245 e07f 390
Reposted frompesy pesy viaAmere Amere
1391 1f12 390
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viastrzepy strzepy
2621 1380 390

Buongiorno

Reposted fromamatore amatore viastrzepy strzepy
6242 43a9 390
Reposted fromLittleJack LittleJack viastrzepy strzepy
kedavra
9352 dd09 390
Reposted fromrol rol viaAmere Amere

June 26 2017

kedavra

June 25 2017

4454 4ab0 390
Reposted fromohnina ohnina viaAmere Amere
kedavra
Ale jeśli życie czegoś mnie nauczyło, to tego, że wyborów należy dokonywać samodzielnie, a nie spełniać oczekiwania innych.
— Graham Masterton
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaAmere Amere
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl