Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 06 2017

7565 6bbe 390
Reposted fromfinnglas finnglas viaxannabelle xannabelle
kedavra
3062 8a97 390
Reposted fromAmericanlover Americanlover viaxannabelle xannabelle
5208 9929 390
kedavra
6884 5365 390
Lost in Translation, 2003
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viaxannabelle xannabelle
kedavra
9012 d045 390
Reposted fromkrzysk krzysk viaxannabelle xannabelle
kedavra
kedavra
kedavra
kedavra
6461 b5de 390
Reposted fromgret gret viacallitwhatyouwant callitwhatyouwant

May 31 2015

kedavra
Nie jesteśmy wcale wspaniałym pokoleniem. Jesteśmy bandą przyspawanych do internetu, otępiałych od przestymulowania idiotów. Zamiast przeżywać cokolwiek, myślimy tylko jak o tym przeżyciu poinformować resztę.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromjakubzulczyk jakubzulczyk viaarn arn
kedavra
Reposted fromNaitlisz Naitlisz viaarn arn
kedavra
kedavra
" Zupa jest pamiętnikiem, ale posiada pewien szyfr. Tylko niektóre osoby są wstanie odczytać rzeczywistą jej treść, wiedzą, czy dane zdanie odnosi się do mojego aktualnego życia, czy tak po prostu, bez większego powodu kliknęłam repost, bo zwyczajnie mi się ono spodobało. "
kedavra
Nie byłam sobą przez kilka miesięcy, ale nikt nawet tego nie zauważył.
— wieczornie

May 30 2015

kedavra
3102 96a9 390
Reposted fromszmaragdowykot szmaragdowykot
kedavra
4034 d680 390
Reposted fromszmaragdowykot szmaragdowykot
kedavra
4178 8763 390
Reposted fromszmaragdowykot szmaragdowykot
kedavra
5232 7871 390
Reposted fromszmaragdowykot szmaragdowykot
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl