Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 21 2017

9409 e8a6 390
Reposted fromamatore amatore viastrzepy strzepy
0037 9b84 390
Reposted fromidiod idiod viastrzepy strzepy
kedavra
7047 2ea5 390
Reposted fromelchupacabra elchupacabra viaPoranny Poranny
kedavra
Wielu ludzi nosi w sobie ukrytego potwora, chorobę, który wysysa im krew, który ich pożera, rozpacz, która gnieździ się w ich nocy. Oto człowiek, który nie różni się od innych, chodzi, porusza się, i nikt nie wie, że ma w sobie tego straszliwego pasożyta - boleść stuzębną, która żyje w tym nieszczęśniku i zabija go. Nikt nie wie, że ten człowiek to topiel. Jest spokojny, ale bez dna. Od czasu do czasu niezrozumiałe drżenie przebiega po powierzchni; pojawia się jakaś zmarszczka, znika, pojawia się znowu, tworzy się pęcherzyk powietrza, pęka. Niby to nic, w istocie to rzecz straszliwa: oddech nieznanej bestii.
— Wiktor Hugo
Reposted fromskomplikowanie skomplikowanie viaPoranny Poranny
kedavra
9063 f72d 390
Reposted fromkrzysk krzysk viabecausefuckyou becausefuckyou
kedavra
4841 eba7 390
Reposted fromkaiee kaiee viaresort resort
kedavra
5683 85ff 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaresort resort
kedavra
8523 8092 390
Reposted fromliliowadusza liliowadusza viastrzepy strzepy
kedavra
1932 bc23 390
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaresort resort
kedavra
0077 a8c4 390
Reposted fromgarazowka garazowka viaPoranny Poranny
kedavra
5269 9d03 390
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaresort resort
kedavra
8496 4368 390
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaresort resort
kedavra
8511 712d 390
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaresort resort
kedavra
2494 2550 390
Reposted frompogromcazelkow pogromcazelkow viaresort resort
kedavra
7733 b6eb 390
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaresort resort
kedavra
2222 0111 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaAmere Amere
kedavra
3495 703a 390
Reposted fromsarazation sarazation viasarazation sarazation
kedavra
kedavra
kedavra
5346 4422 390
Reposted fromoutline outline viastrzepy strzepy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl