Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 15 2017

kedavra
kedavra
kedavra
kedavra

August 14 2017

kedavra
0550 0bb2 390
Reposted fromwezuwia wezuwia viaoutoflove outoflove
kedavra
4642 7a38 390
Reposted fromrisky risky viaoutoflove outoflove
kedavra
Nie odkryjemy nowych oceanów, jeśli nie będziemy mieli odwagi stracić z oczu znane brzegi.
— André Gide
Reposted fromdemijohn demijohn viaoutoflove outoflove
kedavra
Reposted frombluuu bluuu
kedavra
Reposted frombluuu bluuu
kedavra
1246 f0cb 390
Reposted fromdaddysbaby daddysbaby viaPoranny Poranny

August 13 2017

kedavra
Reposted fromoll oll viastrzepy strzepy
kedavra
2127 751d 390
kocie sprawy
Reposted fromjointskurwysyn jointskurwysyn
kedavra
3355 0321 390
Reposted fromronniie ronniie viajointskurwysyn jointskurwysyn
kedavra

kedavra
3470 b811 390
Reposted fromsexygoodies sexygoodies viaejtytam ejtytam
kedavra
6488 92c2 390
Reposted fromzciach zciach viaPoranny Poranny
kedavra
Moja zupa to moja głowa - dziwny, emocjonalny burdel z ładnymi obrazkami i tysiącem niewypowiedzianych słów...
— niepotrzebneskreślić
Reposted fromwerterowska werterowska viaoutoflove outoflove
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl